שירותי ממונה בטיחות בעבודה | פז בטיחות

בטיחות בעבודה – מהי ?

על פי חוק המחזיק במקום העבודה הוא האחראי לבטיחות ובריאות עובדיו במקום עבודתם באשר הוא.

שירותי ממונה בטיחות בעבודה ניתנים על ידי אדם שיש לו “אישור כשירות” מאת מפקח עבודה ראשי, והוא מתמנה על ידי המעביד על מנת לייעץ לו, ולסייע להנהלת המפעל בכל הנוגע לבטיחות, כתיבת תוכנית לניהול בטיחות, גהות, הנדסת אנוש, ובריאות תעסוקתית של העובדים.

חלק ניכר ומהותי בתפקיד ממונה הבטיחות הנו להציג לבעל המפעל ומנהליו את כל דרישות התקנות והחוקים הנוגעים לבטיחות ובריאות תעסוקתית(יועץ משפטי לעניין!)

פז בטיחות נותנת שירותי ממונה בטיחות בעבודה באיכות גבוהה. נדב אסייג, מנכ”ל פז בטיחות, הוא ממונה בטיחות בעבודה שעבד כ- 25 שנה בתעשייה.

במאמר הזה, נדבר על מקומות עבודה שחייבים שרות ממונה בטיחות בעבודה, מהם שירותי ממונה בטיחות בעבודה, מה כדאי לדעת על בטיחות וגהות בעבודה, ועדת בטיחות, סיכונים בעבודה, מהי תכנית בטיחות בעבודה, הצורך בממונה בטיחות בעבודה ומהי האחריות של ממונה בטיחות בעבודה.

 

סקר סיכונים – מהו ? מי חייב ? ולמה בכלל צריך אותו ? 

סקר סיכונים זהו קובץ המציג ומנתח את כל תהליכי העבודה, הפעילויות והסיכונים הכרוכים בהם תוך דגש על הנדרש לקיים על פי חוק בנושא בטיחות ובריאות
 • כל מעסיק עובדים שיש במפעל שלו עובדים המתפעלים מכונות, תהליכים, כלים וציוד, שמהווים סיכון או צורך בהבנת הסיכונים הקיימים בהם או צפויים להוות סיכון או פגיעה בעובדים, פיזית או בריאותית, בהפעלתם.
 • מפעל שחלה עליו פקודת הבטיחות בעבודה.
 • מחזיק במקום העבודה המעסיק עובדים, הנמנה עם אחד מהסוגים הבאים: כל מפעל שיש בו עבודות כפיים, בתי חולים, מוסדות רפואיים, מוסדות להשכלה גבוהה, מכללות, בתי מלון, בתי מסחר, נמלי תעופה, חברות תעופה, רשויות מקומיות ותאגידים להתיישבות שיתופית.
 • מבצע בניה המעסיק, בעצמו או באמצעות קבלני משנה, באתרי הבניה.
 • מעסיק, המעסיק בחקלאות עובדים כלים ומתקנים או תהליכים ברי סיכון.
 • מחזיק בכל מקום עבודה, שעל סמך הסיכונים בו קבע מפקח עבודה אזורי, שהורה על כך בכתב.
 
צרו קשר ונגיע אליכם לבדוק את רמת הבטיחות בארגון שלכם.

 

אנו נגיע לארגון ונערוך מיפוי בתחנות העבודה ונעשה לכם סדר והבנה לכל מה שאתם צריכים לעשות על פי חוק!

אנו נוכל לתחזק לכם את כל הנדרש עד לרמת ביצוע- תכנית הדרכות, הכשרות, ריענון שנתי, ציוד מגן אישי, בדיקות נדרשות, הפעלת אנשי מקצוע ועוד..)

 

איזה מקום עבודה חייב שירותי ממונה בטיחות בעבודה?

 • מפעל שחלה עליו פקודת הבטיחות בעבודה .
 • מעביד המעסיק לפחות 50 עובדים, במקום עבודה הנמנה עם אחד מהסוגים הבאים: בתי חולים, מוסדות רפואיים, מוסדות להשכלה גבוהה, מכללות, בתי מלון, בתי מסחר, נמלי תעופה, חברות תעופה, רשויות מקומיות ותאגידים להתיישבות שיתופית.
 • מבצע בניה המעסיק, בעצמו או באמצעות קבלני משנה, 100 עובדים לפחות, בו זמנית, באתרי הבניה.
 • מעסיק, המעסיק בחקלאות 50 עובדים לפחות, בו זמנית.
 • מחזיק בכל מקום עבודה, שעל סמך הסיכונים בו קבע מפקח עבודה אזורי, שיש למנות בו ממונה על בטיחות, והורה על כך בכתב.

שירותי ממונה בטיחות בעבודה במפעל

שירותי ממונה בטיחות בעבודה כוללים ייעוץ בטיחותי והסמכה לתקנים בענייני בטיחות. שירותי יועץ בטיחות בעבודה מסייעים למעביד ולאנשי צוות הניהול והתכנון בכל הנוגע לבטיחות, גיהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים במפעל ולקדם את התודעה בנושאים אלו. ובנוסף:

 • לאתר מפגעי בטיחות וגיהות בעבודה ולהודיע עליהם למעביד.
 • לוודא קיום התקני בטיחות וגיהות נאותים במפעל.
 • לדרוש הנהגת סדרי בטיחות נאותים במפעל, בתהליכי העבודה, במתקנים, במבנים, בציוד ובחומרים ובכל שינוי בהם.
 • לפעול לקיום הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשמ”ד – 1984, ולהכנת תכנית להדרכת עובדים.
 • לוודא הכנת תכנית לניהול הבטיחות ועדכונה כנדרש , וכמו כן לוודא ביצוע הוראות תכנית הבטיחות שהוכנה.
 • לחקור תאונות עבודה ומחלות מקצוע במגמה להפיק לקחים, לערוך בכתב ממצאים ומסקנות, להציע למעביד צעדים למניעת הישנות התאונות ולוודא הדרכת העובדים באשר לנסיבות התאונה והלקחים שהופקו מהחקירה.
 • לרכז את כל המידע והתיעוד הקשור לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שאירעו במפעל.
 • להכין הוראות בטיחות בעבודה במפעל ותמצית מידע על הסיכונים בעבודה, לפרסמם ולעדכנם. להשגיח על ביצוע הוראות הבטיחות והגהות ולדווח למעביד על כל מקרה של הפרתן.
 • לוודא סימון חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים והתקנת שילוט הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי.
 • לוודא ביצוע ביקורת ומעקב תקינות של התקני הבטיחות, ציוד מגן אישי, כלי עבודה ושל ציוד החייב בבדיקה תקופתית.
 • לוודא קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדים החשופים לגורמים שלגביהם קיימת דרישה לעריכת בדיקות אלה.
 • לוודא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות על ידי מעבדות מוסמכות, כאשר קיימת דרישת בדיקה כזאת בחוק או בתקנות;
 • תעד את ממצאי הבדיקות ולהביא לידיעת המעביד והעובדים את השלכותיהן ואת האמצעים שצריך לנקוט.
 • לקבוע הסדרים שיבטיחו תנאי בטיחות וגיהות נאותים בהעסקת קבלני חוץ.
 • לשתף פעולה עם ועדת הבטיחות במפעל ולמסור לה את כל הדרוש לפעילותה ולסייע בקידום הבטיחות.
 • להורות על הפסקת עבודה כאשר נשקפת סכנה מידית לחיי עובד או בריאותו, ולדווח על כך מיד למעביד או לנציגו.
 • לוודא קיום תכנית ושגרת תרגילים למצבי חירום. לדווח למפקח עבודה אזורי, עפ”י דרישתו , על פעולותיו להעלאת רמת הבטיחות והגיהות ומניעת סיכונים במפעל.
 • להילוות למפקח עבודה בביקורי הפיקוח במפעל שבו מועסקים עובדים, ולבדוק את סידורי הבטיחות והגיהות ולנקוט בכל הפעולות הנדרשות למילוי תפקידו.

ממונה בטיחות בעבודה חייב לבצע בדיקות על ידי מעבדות מוסמכות

בטיחות וגהות בעבודה. מה כדאי לדעת?

מחובתו של המעסיק לדאוג לקיום בטיחות וגהות עבור העובד במקום עבודתו. יש לבצע הדרכות בטיחות בעבודה המעבירות תמצית מידע וסיכונים לעובד במקום עבודתו על פי עיסוקו. בנוסף חייב המעסיק גם לדאוג כי בריאותו של העובד לא תיפגע בכל זמן שהותו במקום עבודתו. פגיעה בבריאות כיום נמדדת בכמה גורמים:

רעש מזיק – על פי תקנת רעש מזיק במקומות עבודה, מדובר ברעש העולה בעוצמתו על 85 דציבל, במידה והעובד חשוף לרעש זה במשך 8 שעות ביום, או במשך 200 שעות בשנה. במקרה כזה, העובד מוגדר כעובד ברעש מזיק ויש לנקוט באמצעים למניעת פגיעה בגופו ו/או במערכת השמיעה שלו. עוד כתוב בתקנות שאפילו אם עובד עובד על מלגזת דיזל, או עובד עם אוויר דחוס למשל, או בבית מטבחיים/ במחצבה/ בעבודות פיצוצים – הנו עובד שמוגדר כעובד ברעש מזיק ללא קשר למספר השעות בהן הוא חשוף לרעש.

האמצעים למניעת הפגיעה בעובד מתחילים במספר גורמים בהם יש לנקוט להפחתת הרעש מהמכונה: בתהליך ובאמצעים הנדסיים, באמצעות הרחקת גורם הרעש ככל שניתן מסביבת העובד, או אספקת מגני שמיעה אישיים לשימוש כציוד מגן אישי. רעש מזיק נמצא במפעלים רבים והוא נפלט בעיקר ממכונות, מכבשים, גיליוטינות, רתכות, דיסק השחזה וחיתוך, מקדחות, פטישים, מתקני ייצור שונים, וכל תהליך בו מתקיים רעש.

שירותי ממונה בטיחות

אבק מזיק – נמצא במקומות עבודה רבים: מפעלי תעשיית האבן והשיש, מפעלי ייצור המשתמשים באבקות וחומרים טחונים או גרוסים למיניהם. במפעלי עץ ונגריות מאבק העצים הנפלט כתוצאה מניסור, שיוף, קדיחה וכו’. במפעלים המייצרים תרופות, מפעלי פלסטיק והזרקות פלסטיק ישנן מכונות ומתקנים שונים הפולטים אבק ונדפי חומרים. אלו עלולים להיות מסוכנים לבריאות האדם ואף יתירה מכך לגרום למחלות ממאירות קשות.

האבק המזיק (וכן גורמים מסוכנים נוספים) נמצא גם במפעלים בהם מכרסמים ומעבדים עיבוד שבבי מדויק, ובמפעלים בהם מייצרים חומרים מסוכנים, נוזלים דליקים ורעילים. אלו אינם בריאים במגע עם גוף אדם, בנשימתם או בליעתם או פגיעתם בכל צורה שהיא בגוף האדם.

מפעלים בהם קיים שימוש במתכות רעילות, כגון מפעלים בהם מבצעים עבודות הלחמה לסוגיהן. בעבודות אלו נפלט חומר רעיל הנקרא בשמו כקולופוניום, ואינו בריא לגוף האדם. הוא נפלט מהשרף המצוי במרכיבי חומר ההלחמה הנקרא לחם. כאן חשוב מאוד תפקידו של ממונה בטיחות הוא להביא לידיעת המעסיק את דרישות החוק והתקנות בעניין גורמים מזיקים באוויר וסיכונים סביבתיים, שעלולים להביא לפגיעת עובדים במקומות העבודה.

במדינת ישראל, מצויות מספר מעבדות המאושרות על ידי האגף לפיקוח העבודה והמשרד להגנת הסביבה, שמתפקידיהם עולה החובה לקיים סקר מקדים בכל מקום עבודה שבו נמצאים גורמים מזיקים ושבו נדרש לקיים בדיקות סביבתיות בהם בדיקת הימצאות או היעדר רעש מזיק ובדיקת מזהמים וגורמים מזיקים כחומרים מסוכנים, נוזלים מוצקים ואבק מזיק.

רעש בסביבת העבודה. רעש שמזיק לעובד מחייב שימוש במגינים אישיים

מהי ועדת בטיחות? כיצד ניתן לשפר את הבטיחות בעבודה?

חשוב לזכור כי שיפור הבטיחות במקום העבודה גורם לשביעות רצון העובדים ולשיפור האיכות והפריון. ניתן לשפר את הבטיחות באמצעים פשוטים. זה מתחיל מהרצון של ההנהלה בארגונים לתת יד וכתף לשפור הבטיחות. בטיחות ניתן לשפר באמצעות הכשרת נאמני בטיחות בעבודה, ובאמצעות הקמת ועדת בטיחות במפעל, שתפקידה העיקרי הוא לדון בנושאי בטיחות שונים כמו מפגעי בטיחות. הועדה נותנת המלצות למניעה ולצמצום סיכונים רבים העלולים לגרום לפגיעות בנפש ורכוש.

בנוסף, ניתן לשפר את הבטיחות באמצעות תגמול ועידוד עובדים בשכר ובצורות תגמול שונות. העובדים יקבלו תגמול כאשר הם נמצאו ככאלה שאינם מפרים את החוקים ואת הדרישות בהוראות הבטיחות הנהוגות בארגון. עוד ניתן להשקיע באמצעים שיקלו את עבודתו של העובד ויצמצמו פגיעות שריר ושלד. כיום ישנם לא מעט עובדים שנפגעו בשריר ושלד כתוצאה מהרמת משאות כבדים ומניוד ידני. שיפור הבטיחות יושג גם על ידי זיהוי כל הסיכונים ואם כל המכונות יגודרו וימצא בהם כל המיגונים הנדרשים. העובד לא יפגע מחמת תנועת המכונה או מפעולות בהם קיימים מנגנונים מסתובבים.

כיצד לנהל את סיכוני הבטיחות והגהות בעבודה?

ניתן כיום לנהל את הסיכונים בעבודה. הכלי היעיל והמקובל לצורך ניהול סיכונים הנו סקר הסיכונים שמתקיים במקומות העבודה הן בתהליכים שונים והן על מחלקות ייצור שונות על כל תפקידיהם והפעולות המבוצעות בהן תוך ניתוח רמות הסיכון וחומרת הפגיעה. כמו כן ניהול סיכונים באמצעות סקר סיכונים יעיל מביא למתן המלצות טובות ויעילות שמטרתן היא לתת מענה אפקטיבי להפחתת הסיכונים ולהקטנת הסיכון הכולל והבאתו לרמת הסיכון הקביל.

  • הדרכות הבטיחות שכל עובד על פי עיסוקיו חייב לקבל אחת לשנה לפחות וככל שיידרש.
  • תכנית ניטורים ובדיקות סביבתיות הנדרשות מחמת התהליכים המתקיימים בארגון.
  • הגדרות של גורמי סיוע בחירום פנימיים וחיצוניים: כגון צוות חירום, ציוד מגן אישי נדרש, עזרה ראשונה, ציוד מגן אישי לחירום.
  • פירוט כל אמצעי הבטיחות והבדיקות הנדרשות בתדירויות שנקבעו בחוק: למשל בדיקת מערכות כיבוי אש, מערכות חשמל, מתקני ייצור, מכונות הרמה, מעליות, מלגזות, אביזרי הרמה, קולטי אוויר, מערכות מים ומשאבות מים. מערכות נידוף עשן וכדומה.
  • פירוט כל העובדים הנדרשים בבדיקות רפואיות, סיכונים המצויים בארגון בכל תהליך ומחלקה. ועוד.

   מהי תוכנית בטיחות בעבודה?

   בשנת 2013, נכתבה תקנה חדשה, המחייבת מפעלים וכל ארגון בו נמנים מעל 50 עובדים לכתוב תוכנית בטיחות בעבודה. בתקנה מצויים הדרישות מתכנית הבטיחות ובהן כתיבת כ-10 פרקים המסבירים את כל מאפייני הארגון ברמה המנהלית וברמה התפעולית תוך מתן דגשים לקיום כל הבדיקות הנדרשות על פי חוק. בתכנית הבטיחות יש לכתוב פרק נרחב העוסק בניהול הסיכונים בארגון. בתכנית צריכים להיות כל הנתונים על יעדי הארגון, מדיניות הארגון, מבנה הארגון, גורמי בטיחות הפועלים בארגון חיצוניים ופנימיים, הבהרות על הסיכונים המצויים בארגון, סקרי סיכונים, הגדרות בעלי תפקידם ונושאי משרות בטיחות בארגון.

  נדב אסייג, מנכ”ל פז בטיחות, נותן שירותי ממונה בטיחות בעבודה וכותב תוכנית בטיחות בעבודה

האם יש צורך בממונה בטיחות בעבודה?

כל מפעל כמשמעותו בפקודת הבטיחות בעבודה המעסיק חמישים עובדים ומעלה, מחויב בהעסקת ממונה בטיחות שהוא ממונה בטיחות בעבודה. קיימים ארגונים רבים שבשל רמות הסיכונים ומורכבות התהליכים המסוכנים המתקיימים בהם ושאף על פי שמספר העובדים בהם קטן מ-50 עובדים מחויבים בהעסקת ממונה בטיחות וזאת בכפוף לדרישות האגף לפיקוח על העבודה הכפוף למשרד הרווחה, ומשרד הכלכלה.

קיום הדרכת בטיחות לעובדים והצבת ממונה בטיחות

רבים מאתנו שואפים לייצר סביבת עבודה ברמה גבוהה; תנאים אשר יאפשרו לעובדים השונים להתנהל בנינוחות תוך שמירה על ביטחונם האישי. בהתאם, בין אם מדובר בחברה מתחום ההנדסה, הרפואה, החקלאות או מענף תעשייה אחר, כדי שניתן יהיה לספק תנאים בטיחותיים כראוי – מומלץ להתעניין בהדרכת בטיחות לעובדים.

במילים אחרות, לצורך מניעת תאונות עבודה, צמצום הנזקים הפיננסיים של החברה כמו גם מניעתן של מחלות הנובעות מעבודה, רצוי להעביר הדרכות והכשרות העוסקות בגיהות ובבטיחות; הדרכות המיועדות לעובדים וללא ספק ישפרו את הסביבה על הצד הטוב ביותר.

בהתאם, כדי שניתן יהיה לצמצם סיכונים פיזיים ותברואתיים, מומלץ להתעניין בקורסים אלו – הכוללים מגוון נושאי לימוד כדוגמת בטיחות בחשמל, ציוד מגן אישי, תרגול במצב חירום ועוד. במקביל לכל זאת, חשוב לא פחות למנות בכל ארגון ומפעל ממונה בטיחות; מומחה אשר ילווה וייעץ בכל הנוגע אל גיהות תעסוקתית, הנדסת אנוש וכן הלאה.

בנוסף, תפקידו כולל תחומי אחריות נוספים כדוגמת איתור מפגעי בטיחות, הכנת הוראות בטיחות בעבודה, סימון חומרים וציוד מסוכנים, קביעת נהלי עבודה בטיחותיים לצד פעולות משמעותיות נוספות.

הדרכת בטיחות לעובדים – ערכי מצוינות ומקצועיות

עובדים ברעש או באבק? תחום עיסוקכם כולל עבודה בגובה רב? כך או כך, כדי לשמור על הוראות הגיהות כנדרש, יש להשתתף בהדרכות בטיחות. הדרכות אלו ואחרות מעבירים המומחים של פז בטיחות. מכללה זו חורטת על דגלה ערכי מצוינות, בטיחות, שקיפות ואמינות – תוך הכשרת דורות חדשים של מומחים בתחום הגיהות.

קורס אבטחת מטענים

ממונה בטיחות במערכות סולריות

החל מ-29.9.2020 מחויבות חברות המתקינות מערכות סולאריות, למנות ממונה בטיחות בעבודה

 

מפקח עבודה ראשי וראש מינהל הבטיחות במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים מנחה כי החל מהתאריך י"א תשרי ה'תשפ"א, 29.9.2

על החברות/קבלנים, המבצעים התקנות מערכות סולאריות, למנות ממונה בטיחות בעבודה לכל חברה (קיים מירשם לבעלי תפקיד זה באתר המינהל ) בהיקף משרה של 8 שעות חודשיות לפחות.

יש לוודא באופן מיידי שכל העובדים בחברה, המבצעים עבודות בגובה, עברו הכשרה בטיחותית מתאימה והוסמכו לעבודה בגובה.

כמו כן, יתקיים בתאריך ד' חשוון ה'תשפ"א, 22.10.2020, מבצע ארצי של מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, אחר חברות/קבלנים, אשר מבצעים התקנות של פאנלים סולאריים על הגגות. עיקר האכיפה תתבצע בנוגע לתקנות הבטיחות בעבודה בגובה ועמידה בתקנות הבטיחות בעבודה.

אתר שיתגלו בו חריגות, ייסגר מיידית ל-7 ימים בצו בטיחות וכמו כן יוטלו עיצומים ובמקרים חמורים יוכנו כתבי אישום בנושא זה.

דילוג לתוכן