פז בטיחות


ימי כשירות לממוני בטיחות

ממונה בטיחות מתחיל את דרכו עם אישור כשירות לממוני בטיחות של 3 שנים שמותנה בהשתתפות ב-8 ימי כשירות לממוני בטיחות בשנה.

דרישות האגף לפיקוח על העבודה ממשרד העבודה והרווחה מחייבות קיום 24 ימי כשירות בכל מהלך ה-3 שנים בהם משמש הממונה על הבטיחות בתפקידו זה.

תקופת הכשירות של ממונה מתחדשת כל 3 שנים, וחשוב לציין כי ממונה שלא יחדש את כשירותו לא יוכל לשמש כממונה בטיחות במקום העבודה גם כשכיר וגם כממונה בטיחות עצמאי.

בפז בטיחות, אנו מקיימים ימי כשירות מגוונים במגוון נושאים מעניינים ומרתקים בענפי התעשייה השונים ומהווים אתגר עבור הממונה על הבטיחות. יום שכולו הנאה ממגוון מרצים בכירים ומקצועיים בתחומי עיסוקם כבעלי מקצועות העוסקים בבטיחות בתעשייה.

ימי כשירות לממוני בטיחות: אישור כשירות לממוני בטיחות

ימי כשירות מיועדים לתת לממונה הבטיחות בעבודה מענה להמשך עיסוקו תוך מילוי הדרישות על פי חוק.

כל ממונה בטיחות מחויב להשתתף ב-8 ימי כשירות כל שנה ברצף וכל זמן עיסוקו של הממונה בתפקידיו כממונה בטיחות.

בפז בטיחות אנו מקיימים מגוון רחב מאוד של ימי כשירות הניתנים בחבילות משתלמות של 8 ימים הנפרסים בימים נוחים לרוב לכלל ממוני הבטיחות.

אנו מקיימים ימי כשירות במקצועות רבים כגון: בטיחות בבניה, עבודה בגובה, חומרים מסוכנים, אחריות משפטית, דודי קיטור, מכונת הרמה ואביזרי הרמה, אתיקה מקצועית של ממונה הבטיחות, ארגונומיה, קרינה מייננת ובלתי מייננת, הגשת עזרה ראשונה בהיבט ממונה הבטיחות, ועוד מגוון נושאים רחב.

אנו בונים לממונה הבטיחות חבילות שנתיות לצורך מילוי המכסה הנדרשת לו לצורך מילוי ימי הכשירות הנדרשים.

ניתן להגיע באופן פרטני לכל יום עיון באשר הוא, וללא קשר לחבילות ימי הכשירות המשווקות.

נפתחה ההרשמה לימי עיון 2019

מחירים מיוחדים לנרשמים עוד השנה.

פרוט ימי כשירות

“סיכוני רעלים ומצבי חירום” –

הנושאים שיועברו הם:

 • תיק מפעל (מהדורות 1997, 2003, 2006).
 • היסטוריה, איסוף מידע,הכנת תיק מפעל, מתן המלצות.
 • סקר סיכונים,מרכבי סקר סיכונים,איסוף מידע.
 • הכנת סקר סיכונים, מתן המלצות.
 • תרגיל הכנת סקר סיכונים, תיק תרגיל.
 • בחירת מטרת תרגיל,בחירת תרחיש תרגיל.
 • איסוף מידע, הכנת תיק תרגיל,ביצוע מש”מ תרגיל.
 • תיק תיכנון מוקדם, איסוף מידע.
 • הכנת תיק תיכנון מוקדם, תירגול הכנת תיק תכנון מוקדם.

“גפ”ם תכונות פיסקליות תקינה ובטיחות” –

 • מקורת הגפ”מ, נפט ומוצריו, הרכב כימי, הליך זיקוק אחסון והולכה.
 • מצבי צבירה, הקשר בין לחץ לטמפ’ איוד, ועוד.
 • אפיון ומיון מערכות, הבערת וסוגי מבערים, אחסון גפ”מ.

“מעמדו הבטיחותי של ממונה בטיחות”

 • המבנה השלטוני – חוקי המדינה ודרכי החקיקה.
 • מבוא – חוקים, תקנות, פסיקה, נורמות משפטיות.
 • 19 סעיפי האחריות של ממונה הבטיחות.
 • אחריות משפטית – פלילית ואזרחית של הממונה.
 • אחריות נושאי משרה ומנהלים.
 • סיכום + תובנות + דיון פתוח.

“סיכוני רעלים ומצבי חירום”

 1. תיק מפעל (מהדורות 1997, 2003, 2006)
  • היסטוריה.
  • איסוף מידע.
  • הכנת תיק מפעל.
  • מתן המלצות.
 2. סקר סיכונים
  • מרכבי סקר סיכונים.
  • איסוף מידע.
  • הכנת סקר סיכונים.
  • מתן המלצות.
  • תרגיל הכנת סקר סיכונים.
 3. תיק תרגיל
  • בחירת מטרת תרגיל.
  • בחירת תרחיש תרגיל.
  • איסוף מידע.
  • הכנת תיק תרגיל.
  • ביצוע מש”מ תרגיל – הנחיות להכנה, ביצוע עבודה מעשית.
 4. הכנת תיק תרגיל למקום עבודה – תרגיל מעשי.
 5. תיק תכנון מוקדם
  • איסוף מידע
  • הכנת תיק תיכנון מוקדם
  • תירגול הכנת תיק תכנון מוקדם
 6. מבחן מסכם

“גפ”ם בטיחות בשימוש במתקנים מסחריים/תעשיתים”

בטיחות כללית – מצבי סיכון בפעילויות שגרתיות

הסיבות הפיסיקליות למסוכנות של הגפיימ. מצבי סיכון בעת מילןי מיכלים נייחים -צוברים

מתקנים מסחריים/ ותעשייתים – לחץ ראשוני ולחץ ביניים

תקלות ומצבי סיכון אופיינים בטיפול/שימוש במתקנים : צוברים ומאיידים :צנרת בין יחידות,אמצעי בטיחות בצובר, התקנת צוברים מעל מבנים תת קרקעים, אמצעי ואביזרי בטיחות במאיידים (אש פתוחה, חשמליים,תווך מים חמים) קווי לחץ ביניים :התעבות הגפיים סיבות ואמצעי מניעה, מלכודות נוזל בקווי לחץ ביניים -ניקוזים, תקלות בווסת ללחץ ביניים (איתור ומניעה

מתקנים מסחריים – ציוד ללחץ שימושי

מכשירים המותקנים מתחת למפלס הקרקע. פריקת עודפי לחץ למרחקים גדולים, ווסתי לחץ ואביזרים עוקבים, התקנים למניעת זרימת יתר, מניעת הצטברות נוזל במבערים.

אמצעים לגילוי וניטור גזים דליקים /רעילים.

לחללים גדולים- דרישות התקן,סוגי גלאים, C.O גלאי גז גפיים/ גלאי מיקום- שיטות לפיזור רגשים, שיטות התקנה, הגנה נגד מים, בדיקות לאחר התקנה, בדיקה תקופתית.

מבערים – בדיקות איכות הבערה

בדיקת מבערים מאולצים לכמות פליטת גזי חממה וגזים רעילים. הכרה ושימוש בגלאי גזים לקביעת איכות השריפה.

“אתיקה מקצועית של ממוני בטיחות”

 • שיחת פתיחה.
 • מהי אתיקה מקצועית?
 • סוקרטס, אפלטון, אריסטו, ברוך שפינוזה, והאתיקה בהשקפת עולמם הפילוסופי.
 • האתיקה הנכונה של ממונה בטיחות.
 • כיצד האתיקה של הממונה באה לידי ביטוי בעמדותיו באינטראקציה או בזיקה עם הפיקוח ומול המחזיק
 • תפיסת ההתנהגות הראויה או חובת נאמנות.
 • האם קיימת סתירה בעמדותיו של הממונה וזיקתו כמקבל שכר מהמחזיק מול התחייביותיו כזרוע מקצועית, האחראי על חייהם ובריאותם של העובדים בשליחות הכפופה לחוק.
 • הקוד האתי.
 • רשימת הערכים האנושיים והבסיסיים המנחים את האנשים בפעילותם במסגרת הקבוצה המקצועית שרובם אנשים אוניברסאליים כיושר, מקצועיות, שמירה על חיי אדם, נאמנות, כיבוד האדם וזכויותיו, אחריות חברתית ומקצועית כלפי העובד וכיוב’.
 • רף האתיקה וסף האתיקה.
 • מהאתיקה לחוק ועד למשפט.
 • דיון: האתיקה בין ממונה לממונה.
 • דיון: סיכום מסקנות והמלצות.

“קרינה בלתי מייננת”

 • מושגי יסוד, ספקטרום התדרים, קרינה בלתי מייננת בסביבה אורבנית , WIFI, אנטנות סלולריות ,קווי מתח גבוהה ,חדרי
 • שנאים, לוחות חשמל ,הכרת אתרי שידור סלולרי ועצמתם.
 • השפעות הקרינה על גוף האדם ,עקרונות פיסקליים, סלולאר, מכשור בייתי ,מחקרים בנושא.
 • תקנים בינלאומיים , מוסדות העולמיים העוסקים בתחום, תקנים בתחומי הקרינה הבלתי מייננת בארץ, “עקומת האמבטיה” תקן הסלולאר העולמי ICNIRP , תקן סביבתי תקן בריאותי.
 • חוק הקרינה התשס”ו 6552 , תקנות הקרינה הבלתי מייננת 6553 , היתירים נדרשים ,היבטים משפטיים.
 • טווחי בטיחות , אוכלוסייה רחבה , קריטריון זמני חשיפה לעובדים במקומות עבודה, הכרת מכשור מתקדם למדידה.
 • ביצוע מדידה מעשי ,הכרת דו"ח מקצועי בתחומי ELF,RF.
 • “עיקרון הזהירות המונעת” בדגש להתאמות בטיחות במוסדות חינוך ,מפעלים ,דלפקי קבלה ,עמדות עבודה, גילוי מפגעים.
 • ביצוע סקרים ומדידות קרינה . היבטים תכנוניים ובטיחותיים בבניה של מתקני חשמל , הפחתה ומניעה של חשיפה , מהו
 • מיגון קרינה, פתרונות.
 • דגשים לממוני בטיחות במפעלים ,מוסדות חינוך ,רשויות מקומיות ,מפקחים סביבתיים ועוד.
 • שאלות משתתפים וסיכום.

השתתפות במסגרת ימי כשירות לממוני בטיחות הינה חלק בלתי נפרד מהתקנות של האגף לפיקוח על העבודה במשרד העבודה והרווחה. במילים אחרות, על ממונה בטיחות להשתתף ב-8 ימי כשירות מדי שנה – כאשר לאורך שלושת שנות עבודה, על ממונה הבטיחות להשלים סך הכול 24 ימי כשירות. כדי שתוכלו גם אתם לעסוק בתחום זה לטווח הארוך, אתם מוזמנים לפנות אל מכללת פז בטיחות ולהשתתף בקורס הכשירות לממוני בטיחות שהיא מציעה. לצד קורס זה, מכללה זו מציעה מגוון רחב ונוסף של קורסים בתחום הבטיחות בתעשייה. וזאת, כאשר מכללה זו חורטת על דגלה את ערכי המצוינות והמקצוענות.

ימי כשירות לממוני בטיחות: להשקיע בסביבת העבודה

עיסוקו של ממונה הבטיחות הינו משמעותי לכל ארגון וחברה כיום. למעשה, הוא אחראי על בטיחותם של העובדים – ופועל לשמירה על הנהלים השונים. כמו כן, כדי שמומחה זה יוכל להמשיך בתפקידו החשוב, עליו לעבור ימי כשירות; הכשרה אשר מטרתה לחדד ולרענן את נהלי הבטיחות במסגרת ענפי התעשייה השונים.

כמו כן, השתתפות בימי כשירות לממוני בטיחות מאפשרת למשתתפים להמשיך בעיסוקם – כאשר קבלת האישור מותנת בהשלמת 8 ימי כשירות מדי שנה. לימודים אלו כוללים הכשרות בתחום בטיחות באש, עזרה ראשונה, עבודה בגובה, אחראי רעלים וכן הלאה.

כמו כן, לאור חשיבותן של הכשרות אלו על המדריכים להחזיק בניסיון וברקע הרלוונטי לצורך ביצוע ההדרכה – על הצד הטוב ביותר. בנוסף, על הקורסים להתקיים בכיתות לימוד הכוללות ציוד מתקדם ומקיף. כך, המשתתפים יוכלו לרכוש כלים משמעותיים לעיסוקם. בהתאם, בבואכם ליצור קשר עם מכללה המציעה ימי כשירות עבור ממוני בטיחות, יש להתעניין בנקודות אלו ואחרות.

ימי כשירות לממוני בטיחות – לעמוד בדרישות משרד העבודה והרווחה

בין אם ברצונכם לעסוק כממוני בטיחות עצמאיים או שכירים, עליכם להשתתף בימי כשירות עבור ממונה בטיחות. מדובר בהכשרה משמעותית; ימי השתלמות בזכותם תוכלו לקבל הכרה ואישור ממשרד העבודה והרווחה. כל שנותר לכם לעשות הוא לפנות אל מכללת פז בטיחות ולהתעניין בקורס שהיא מציעה.

מעוניינים בהכשרה מקצועית? השאירו פרטים ונצא לדרך


קורסים שלנו

חברת פרסום דיגיטלי חברת פרסום דיגיטלי