קורס אחראי רעלים – נפתח בתאריך: 07.03.2024

קורס אחראי רעלים - נפתח בתאריך: 07.03.2024

קורס אחראי רעלים מכשיר עובד במפעל לטפל בחומרים מסוכנים, חומרים רעילים. בעל היתר רעלים, ימנה אדם אחראי רעלים בארגון, אם הוא עבר קורס אחראי רעלים.

המשרד להגנת הסביבה קבע הנחיות ודרישות לשמירה על איכות הסביבה. כל גוף, או אדם, המעוניינים לעסוק בחומרים מסוכנים חייב להחזיק ברישיון החזקת חומרים מסוכנים הקרוי – היתר רעלים, שהוא ניתן בכפוף ומטעם האגף לפיקוח על החומרים המסוכנים שבמשרד להגנת הסביבה.

חוק החומרים המסוכנים התשנ”ג – 1993

חוק החומרים המסוכנים, התשנ”ג-1993, נכתב בעקבות למידה רבת שנים וניסיון העבר מתאונות קשות שבהן עובדים איבדו את חייהם ואף נפגעו באופן קשה מעיסוק בחומרים מסוכנים. כמו כן ישנם מקרים בהם נגרמו נזקים סביבתיים עם השלכות רבות שנים לבריאות המזון והאוכלוסייה.

במהות החוק קיימת דרישה וחובה לשמור על הסביבה בה אנו חיים, ובד בבד גם לשמור על חיי התושבים, העובדים ובריאותם מפני פגיעות או נזקים. בעיקריו של החוק נוסחו דרישות הבאות לקיים פעולות מניעה וסידורי בטיחות בשיגרה ובזמן אירועים בטיחותיים.

קורס אחראי רעלים - נפתח בתאריך: 07.03.2024

אחריות העוסק בחומרים מסוכנים

 • עוסק בחומרים מסוכנים – יבוא, שיווק, ייצור, אחסון ואריזה שלהם
 • חייב בהיתר רעלים.
 • ובמינוי אחראי רעלים.
 • במידה ולא יעשה כך הוא צפוי לעונש בגין עבירת חוק שהיא פלילית.

קבלת אחריות לתפקיד אחראי הרעלים בארגון תוך הפגנת חוסר ידע לטיפול מקצועי, בטיחותי וחוסר ידע בנושא הגנת הסביבה, עלולים להביא את אחראי הרעלים לתרחישי טיפול שגוי ובלתי נאות בחומרים המסוכנים, אשר עלולים להביא לנזקים, נפגעים ולעיתים אף לתביעה פלילית כנגד אחראי הרעלים בארגון.

עונשים כבדים, מוטלים על ארגונים, הפוגעים באיכות הסביבה. מנהלים בארגונים עומדים לדין פלילי וצפויים לעונשים כבדים בגין פגיעה בחוק.

קורס אחראי רעלים – קורס הכשרת אחראי רעלים

מטרת קורס אחראי רעלים

מטרת קורס אחראי רעלים היא להכשיר עובדים לשמש בתפקיד “אחראי רעלים” בארגון, בכל הנוגע לאופן שימוש בטוח, עבודה, טיפול ואחסון רעלים כנדרש ובהתאם לדרישות וההוראות הכתובות בתקנות, תוך מתן דגש לשמירה על הבטיחות והסביבה.

נושאי הלימוד העיקריים

 • חוקים ותקנות העוסקים בשימוש.
 • אחסון נאות לחומרים מסוכנים.
 • הובלה וטיפול בחומרים מסוכנים.
 • היבטים משפטיים.
 • יסודות בכימיה.
 • יסודות הטוקסיקולוגיה.
 • זיהוי והערכת סיכונים.
 • מערך מפעלי לטיפול במצבי חירום.
 • תרגיל בהערכת סיכונים בעניין קליטה/אחסון/שינוע/הובלה וטיפול בחומרים מסוכנים.
 • עזרה ראשונה – מגיש עזרה ראשונה בתרחישי חרום ועבודה עם חומרים מסוכנים.
 • כיבוי אש – יסודות האש, מהות האש, שיטות כיבוי ושימוש בציוד לכיבוי אש.
 • ציוד מגן אישי נדרש לעבודה עם חומרים מסוכנים.
 • מבחן מסכם.

משך הקורס

24 שעות אקדמאיות (3 ימי לימוד).

תנאי קבלה

 • על המועמד להכיר את התכונות והסיכונים של החומרים הנמצאים במפעל בו הוא עוסק.
 • העדר רישום פלילי, (אדם שלא ביצע עברה שיש עימה קלון או עבירה הקשורה באירוע חירום / שפך חומרים מסוכנים)

קורס אחראי רעלים - נפתח בתאריך: 07.03.2024

תוקף היתר רעלים

היתר רעלים ניתן למפעלים ועסקים

 • בהתאם לסיווג המפעל ולפי מידת הסיכון.
 • לטווח המיידי או לטווח הבינוני והארוך הנשקפת מהם לאדם ולסביבה.

רמת הסיכון של המפעל נקבעת לפי:

 • מהות הפעילות.
 • סוג החומרים המסוכנים.
 • כמות החומרים המסוכנים.

על פי סעיף 3(ד) לחוק, תוקפו של היתר רעלים יהיה בדרך כלל לשנה, לשנתיים או לשלוש על פי סיווג המפעלים לפי רמת הסיכון, מהות הפעילות, סוג החומרים המסוכנים וכמותם, בהתאם לתקנות החומרים המסוכנים (אמות מידה לקביעת תוקף היתרים), התשס”ג-2003.

את המפעלים סווגו לשלוש דרגות.

 • דרגה A, סיכון גדול, היתר לשנה: עיסוק בחומרים מסוכנים שעל פי הקריטריונים מהווה סיכון גדול.
 • דרגה B, סיכון בינוני, היתר לשנתיים: עיסוק בחומרים מסוכנים שעל פי הקריטריונים מהווה סיכון בינוני
 • דרגה C, סיכון קטן, היתר לשלוש שנים או יותר: עיסוק בחומרים מסוכנים שעל פי הקריטריונים מהווה סיכון קטן.

קורס אחראי רעלים - נפתח בתאריך: 07.03.2024

קורס אחראי רעלים מורחב –

 • תיק מפעל – היסטוריה, איסוף מידע, הכנת תיק מפעל ומתן המלצות.
 • סקר סיכונים – מרכיבים, איסוף מידע, הכנת סקר, תרגול הכנת סקר סיכונים.
 • תיק תרגיל – בחירת מטרה ותרחיש תרגיל, הכנת תיק תרגיל , ביצוע מש”מ תרגיל.
 • הכנת תיק תרגיל למקום עבודה – תרגיל מעשי.
 • תיק תכנון מוקדם – איסוף מידע, הכנת תיק תכנון מוקדם ותרגול.

משך הקורס

48 שעות אקדמאיות (6 ימי לימוד).

תפקיד אחראי רעלים בארגון

בעל היתר הרעלים, ימנה אחראי רעלים, שעבר קורס אחראי רעלים. אחראי רעלים יפעל מכוח כתב מינוי של הארגון באופן שיהיו לו כל הסמכויות הדרושות לכך שיתקיים בארגון טיפול מקצועי ובטיחותי בחומרים מסוכנים לפי מיטב הידע והטכנולוגיות המקובלות.

אחראי רעלים בארגון הוא האיש המוסמך לפעול מטעם הארגון בכל הקשור ל:

 • טיפול מקצועי.
 • בטיחותי.
 • שמירה על הסביבה.

על ידי טיפול נכון בחומרים מסוכנים.

אחראי הרעלים, שמונה בארגון:

 • יכיר היטב את תכונותיהם המסוכנות של החומרים המסוכנים.
 • את אופן הטיפול בהם, הן בשימוש שוטף והן באירוע חריג. אחראי רעלים.
 • יהיה אדם הידוע כאדם הגון, שלא ביצע עבירה שיש עמה קלון או עבירה הקשורה בחומרים מסוכנים.
 • נתון זה נבדק על יד המשרד להגנת הסביבה לגבי אחראי הרעלים בארגון.

הפסקת עבודתו של אחראי רעלים מהווה הפרת תנאי עיקרי של היתר רעלים. יש להודיע לממונה על החלפת אחראי רעלים מבעוד מועד כדי לאפשר הוצאת היתר רעלים חדש או תיקון ההיתר הקיים, לפי העניין. בהתאם לדרישות על פי דין והמשרד להגנת הסביבה, בעל עסק – המחזיק במקום, והמבקש לקבל היתר להובלה או אחסון רעלים, עליו לעמוד במספר תנאים, התנאי העיקרי והראשוני לעניין הוא החובה במינוי עובד המועסק במפעל לצורך מילוי תפקיד שבהגדרת החוק נקרא: “אחראי רעלים”.

** – הקורס מוכר כ- 3 ימי עיון לממונים על בטיחות.

קורס אחראי רעלים - נפתח בתאריך: 07.03.2024

היתר רעלים – הבסיס החוקי

מתוך תנאים מיוחדים על היתר רעלים , תוספת שנייה חלק א’ ( סעיף ד’)- “בעל היתר רעלים ימנה אחראי רעלים שיפעל מכוח כתב מינוי מטעם התאגיד / העסק, באופן שיהיה בעל הסמכויות הדרושות לכך שיתקיים בתאגיד/ בעסק טיפול מקצועי – בטיחות בחומרים מסוכנים…”

חלק ב- ( סעיף א’)- ” אחראי רעלים”, שמונה כאמור בפסקה ד’ לעיל, “יכיר היטב את תכונותיהם המסוכנות של הרעלים ואת אופן הטיפול בהם, הן שימוש שוטף והן באירוע חריג”.

שאלות ותשובות

מה הם חומרים מסוכנים?

חומר מסוכן הוא חומר המופיע בספר הכתום, ספר שנכתב ע”י וועדת אום ובו כל יצרן של חומר חייב לדווח על הרכב החומר המסוכן ושמו המסחרי.

כמה סוגים של חומרים מסוכנים יש?

בעולם כולו קיימים עשרות אלפים של חומרים מסוכנים, ובעצם ניתן לומר שישנם אין סוף חומרים מסוכנים, היות וניתן לחבר משפחות לחומרים חדשים בתתי תרכובות עד אין סוף. הכמות המספרית המדויקת נמצאת בספר הכתום.

מה הם 9 הסוגים של חומרים מסוכנים?

בעולם מסווגים את כל החומרים המסוכנים ל-9 קבוצות סיכון. כל קבוצה מגדירה חומרים בעלי אותה משפחה. למשל קבוצה מספר אחת מגדירה את קבוצת חומרי הנפץ המיוצרים בעולם תחת משפחה אחת. קבוצה מספר שלוש מגדירה את הנוזלים הדליקים המיוצרים בעולם כשלקבוצה זו כמו אחרות ישנם תתי קבוצות המגדירות משפחות בנות של קבוצת הנוזלים הדליקים.

דוגמאות לחומרים מסוכנים?

אצטון, מדללי צבעים, אמוניה, מסירי צבע למיניהם, אתאנול, מתאנול, דיכלורומתאן, טריכלורומתאן, מימן גופרתי(H2S), צבעי תעשייה, דבקים לתעשייה, חומרי ערבוב ופלמור של דבקים, חומרי איטום סיליקוניים, בריליום, עופרת, בדיל להלחמות, חומרי איטום לתעשיית הפח והצבע למכוניות וכלי תחבורה שונים, מגנזיום, טיטניום, אלומיניום, ועוד רבים אחרים.

קורס אחראי רעלים - נפתח בתאריך: 07.03.2024

האם אני צריך אישור בטיחות לחומרים מסוכנים?

בכדי לעסוק בייבוא, שיווק ייצור ומכירה, אתה חייב לקבל אישור שהוא היתר רעלים, מהמשרד להגנת הסביבה. אם אתה מקבל למפעל שבו אתה עובד חומרים מסוכנים ועוסק בהם, אתה חייב למנות אדם אחראי לניהול כל נושא החומרים המסוכנים במספר היבטים: קליטה, אחסון, טיפול, תיעוד לשימוש ודיווח כמויות המותרות להחזקה על פי חוק.

מה עלול לגרום חשיפה לחומרים מסוכנים?

פיזור של כל חומר, בצורת אדים או חלקיקים מיקרוניים, עלול לגרום לעובדים להיות חשופים לפגיעה מאותם חומרים, התלות היא בריכוזיות החומר ובמיקום בו מתפזר החומר, פתוח או סגור.

כיצד ניתן לשלוט בחומרים מסוכנים במקור?

ניתן לאחסן חומרים מסוכנים בארונות חומרים המיועדים לאחסונם. בארון הם בטוחים משפך, דליפה או נזק סביבתי ונזק לאדם.

איך חומרים מסוכנים יכולים להיכנס לגוף?

חומרים מסוכנים יכולים לחדור לגוף באמצעות, דרכי הנשימה או בבליעה או באמצעות מגע בעור או דרך מגע בעיניים.

כיצד ניתן לסלק חומרים מסוכנים?

ע”י פינוי נכון באמצעות חברות המיועדות לפינוי חומרים מסוכנים למקומות מאושרים על ידי המשרד להגנת הסביבה. אסור לשפוך חומרים מסוכנים לביוב או לאסלה, או לכיור כל שהוא במפעל, דבר זה עלול לגרום לנזק חמור לסביבה ולאדם.

איך להתמודד עם דליפות של חומרים מסוכנים?

קיימות מאצרות (שוחות או אזורים אטומים בעל דפנות) לאחסון חומרים אשר יכולים להישפך. כל שפך ינוקז לתוך המאצרות.

כיצד לטפל בחומרים מסוכנים?

בכל ארגון קיים אדם שהוא מוגדר אחראי רעלים.

כיצד לזהות חומרים מסוכנים?

על פי תווית החומר והסימון המופיע בדרך כלל בצורת מעויין עם קבוצה אליה משתייך החומר.

כיצד לאחסן חומרים מסוכנים?

יש להקפיד תמיד לאחסן חומר מסוכן באריזתו המקורית, חל איסור מוחלט על אחסון בבקבוקי שתיה ומכלים שאינם מיועדים לחומרים מסוכנים.

כיצד חומרים מסוכנים משפיעים על הסביבה?

עלולים לגרום לנזק סביבתי כגון הרעלת מי השתייה והדגה במי הים.

אמצעי זהירות בעת טיפול בחומרים מסוכנים:

חובה להשתמש במשקפי מגן, כפפות ניטריל, או אחרות המתאימות לסוג החומר, סינר גומי, ונעלי בטיחות להגנת הרגליים בפני חומרים

אילו חומרים מסוכנים ניתן למצוא באתר בנייה?

באתרי בניה ישנם לרוב עבודות עם ציבעי יסוד, מדללים שונים וחומרי הדבקה שחלקם אף מוגדרים כמסוכנים.

מהי חשיפה חריפה לחומרים מסוכנים?

חשיפה חריפה מוגדרת כחשיפה אקוטית, בה נפגע עובד משאיפה של מנת אדים גזים של חומר גדולה בפרק זמן קצר.

מה המקצוענים צריכים לדעת על חשיפה לחומרים מסוכנים?

יש אפשרות לעבור בדיקות סביבתיות להימצאותם של ריכוזי חומרים שמוגדרים ברמות החשיפה אליהם כמסוכנים לבריאות העובד. ניתוח ממצאי הבדיקות יכול לתת הבנה על מידת החשיפה אם ישנה ועל אפשרויות הטיפול על מנת להקטין את הסיכוי לחשיפה ופגיעה.

הקורס הבא יתקיים בתאריך:  24.08  | 17.08 | 10.08

שתף את הפוסט

פוסטים נוספים

ימי עיון לממוני בטיחות

ימי עיון לממוני בטיחות

ימי עיון לממוני בטיחות הם אירועים חשובים המתקיימים במגוון תחומים תעשייתיים ומסחריים. מטרתם להעשיר את הידע המקצועי של ממוני הבטיחות,

Read More
דילוג לתוכן