פז בטיחות


  קורס אחראי רעלים – נפתח בתאריך: 07.03.2024

  קורס אחראי רעלים מכשיר עובד במפעל לטפל בחומרים מסוכנים, חומרים רעילים. בעל היתר רעלים, ימנה אדם אחראי רעלים בארגון, אם הוא עבר קורס אחראי רעלים.

  המשרד להגנת הסביבה קבע הנחיות ודרישות לשמירה על איכות הסביבה. כל גוף, או אדם, המעוניינים לעסוק בחומרים מסוכנים חייב להחזיק ברישיון החזקת חומרים מסוכנים הקרוי – היתר רעלים, שהוא ניתן בכפוף ומטעם האגף לפיקוח על החומרים המסוכנים שבמשרד להגנת הסביבה.

  חוק החומרים המסוכנים התשנ”ג – 1993

  חוק החומרים המסוכנים, התשנ”ג-1993, נכתב בעקבות למידה רבת שנים וניסיון העבר מתאונות קשות שבהן עובדים איבדו את חייהם ואף נפגעו באופן קשה מעיסוק בחומרים מסוכנים. כמו כן ישנם מקרים בהם נגרמו נזקים סביבתיים עם השלכות רבות שנים לבריאות המזון והאוכלוסייה.

  במהות החוק קיימת דרישה וחובה לשמור על הסביבה בה אנו חיים, ובד בבד גם לשמור על חיי התושבים, העובדים ובריאותם מפני פגיעות או נזקים. בעיקריו של החוק נוסחו דרישות הבאות לקיים פעולות מניעה וסידורי בטיחות בשיגרה ובזמן אירועים בטיחותיים.

  אחריות העוסק בחומרים מסוכנים

  • עוסק בחומרים מסוכנים – יבוא, שיווק, ייצור, אחסון ואריזה שלהם
  • חייב בהיתר רעלים.
  • ובמינוי אחראי רעלים.
  • במידה ולא יעשה כך הוא צפוי לעונש בגין עבירת חוק שהיא פלילית.

  קבלת אחריות לתפקיד אחראי הרעלים בארגון תוך הפגנת חוסר ידע לטיפול מקצועי, בטיחותי וחוסר ידע בנושא הגנת הסביבה, עלולים להביא את אחראי הרעלים לתרחישי טיפול שגוי ובלתי נאות בחומרים המסוכנים, אשר עלולים להביא לנזקים, נפגעים ולעיתים אף לתביעה פלילית כנגד אחראי הרעלים בארגון.

  עונשים כבדים, מוטלים על ארגונים, הפוגעים באיכות הסביבה. מנהלים בארגונים עומדים לדין פלילי וצפויים לעונשים כבדים בגין פגיעה בחוק.

  קורס אחראי רעלים – קורס הכשרת אחראי רעלים

  מטרת קורס אחראי רעלים

  מטרת קורס אחראי רעלים היא להכשיר עובדים לשמש בתפקיד “אחראי רעלים” בארגון, בכל הנוגע לאופן שימוש בטוח, עבודה, טיפול ואחסון רעלים כנדרש ובהתאם לדרישות וההוראות הכתובות בתקנות, תוך מתן דגש לשמירה על הבטיחות והסביבה.

  נושאי הלימוד העיקריים

  • חוקים ותקנות העוסקים בשימוש.
  • אחסון נאות לחומרים מסוכנים.
  • הובלה וטיפול בחומרים מסוכנים.
  • היבטים משפטיים.
  • יסודות בכימיה.
  • יסודות הטוקסיקולוגיה.
  • זיהוי והערכת סיכונים.
  • מערך מפעלי לטיפול במצבי חירום.
  • תרגיל בהערכת סיכונים בעניין קליטה/אחסון/שינוע/הובלה וטיפול בחומרים מסוכנים.
  • עזרה ראשונה – מגיש עזרה ראשונה בתרחישי חרום ועבודה עם חומרים מסוכנים.
  • כיבוי אש – יסודות האש, מהות האש, שיטות כיבוי ושימוש בציוד לכיבוי אש.
  • ציוד מגן אישי נדרש לעבודה עם חומרים מסוכנים.
  • מבחן מסכם.

  משך הקורס

  24 שעות אקדמאיות (3 ימי לימוד).

  תנאי קבלה

  • על המועמד להכיר את התכונות והסיכונים של החומרים הנמצאים במפעל בו הוא עוסק.
  • העדר רישום פלילי, (אדם שלא ביצע עברה שיש עימה קלון או עבירה הקשורה באירוע חירום / שפך חומרים מסוכנים)

  תוקף היתר רעלים

  היתר רעלים ניתן למפעלים ועסקים

  • בהתאם לסיווג המפעל ולפי מידת הסיכון.
  • לטווח המיידי או לטווח הבינוני והארוך הנשקפת מהם לאדם ולסביבה.

  רמת הסיכון של המפעל נקבעת לפי:

  • מהות הפעילות.
  • סוג החומרים המסוכנים.
  • כמות החומרים המסוכנים.

  על פי סעיף 3(ד) לחוק, תוקפו של היתר רעלים יהיה בדרך כלל לשנה, לשנתיים או לשלוש על פי סיווג המפעלים לפי רמת הסיכון, מהות הפעילות, סוג החומרים המסוכנים וכמותם, בהתאם לתקנות החומרים המסוכנים (אמות מידה לקביעת תוקף היתרים), התשס”ג-2003.

  את המפעלים סווגו לשלוש דרגות.

  • דרגה A, סיכון גדול, היתר לשנה: עיסוק בחומרים מסוכנים שעל פי הקריטריונים מהווה סיכון גדול.
  • דרגה B, סיכון בינוני, היתר לשנתיים: עיסוק בחומרים מסוכנים שעל פי הקריטריונים מהווה סיכון בינוני
  • דרגה C, סיכון קטן, היתר לשלוש שנים או יותר: עיסוק בחומרים מסוכנים שעל פי הקריטריונים מהווה סיכון קטן.

  קורס אחראי רעלים מורחב –

  • תיק מפעל – היסטוריה, איסוף מידע, הכנת תיק מפעל ומתן המלצות.
  • סקר סיכונים – מרכיבים, איסוף מידע, הכנת סקר, תרגול הכנת סקר סיכונים.
  • תיק תרגיל – בחירת מטרה ותרחיש תרגיל, הכנת תיק תרגיל , ביצוע מש”מ תרגיל.
  • הכנת תיק תרגיל למקום עבודה – תרגיל מעשי.
  • תיק תכנון מוקדם – איסוף מידע, הכנת תיק תכנון מוקדם ותרגול.

  משך הקורס

  48 שעות אקדמאיות (6 ימי לימוד).

  תפקיד אחראי רעלים בארגון

  בעל היתר הרעלים, ימנה אחראי רעלים, שעבר קורס אחראי רעלים. אחראי רעלים יפעל מכוח כתב מינוי של הארגון באופן שיהיו לו כל הסמכויות הדרושות לכך שיתקיים בארגון טיפול מקצועי ובטיחותי בחומרים מסוכנים לפי מיטב הידע והטכנולוגיות המקובלות.

  אחראי רעלים בארגון הוא האיש המוסמך לפעול מטעם הארגון בכל הקשור ל:

  • טיפול מקצועי.
  • בטיחותי.
  • שמירה על הסביבה.

  על ידי טיפול נכון בחומרים מסוכנים.

  אחראי הרעלים, שמונה בארגון:

  • יכיר היטב את תכונותיהם המסוכנות של החומרים המסוכנים.
  • את אופן הטיפול בהם, הן בשימוש שוטף והן באירוע חריג. אחראי רעלים.
  • יהיה אדם הידוע כאדם הגון, שלא ביצע עבירה שיש עמה קלון או עבירה הקשורה בחומרים מסוכנים.
  • נתון זה נבדק על יד המשרד להגנת הסביבה לגבי אחראי הרעלים בארגון.

  הפסקת עבודתו של אחראי רעלים מהווה הפרת תנאי עיקרי של היתר רעלים. יש להודיע לממונה על החלפת אחראי רעלים מבעוד מועד כדי לאפשר הוצאת היתר רעלים חדש או תיקון ההיתר הקיים, לפי העניין. בהתאם לדרישות על פי דין והמשרד להגנת הסביבה, בעל עסק – המחזיק במקום, והמבקש לקבל היתר להובלה או אחסון רעלים, עליו לעמוד במספר תנאים, התנאי העיקרי והראשוני לעניין הוא החובה במינוי עובד המועסק במפעל לצורך מילוי תפקיד שבהגדרת החוק נקרא: “אחראי רעלים”.

  ** – הקורס מוכר כ- 3 ימי עיון לממונים על בטיחות.

  היתר רעלים – הבסיס החוקי

  מתוך תנאים מיוחדים על היתר רעלים , תוספת שנייה חלק א’ ( סעיף ד’)- “בעל היתר רעלים ימנה אחראי רעלים שיפעל מכוח כתב מינוי מטעם התאגיד / העסק, באופן שיהיה בעל הסמכויות הדרושות לכך שיתקיים בתאגיד/ בעסק טיפול מקצועי – בטיחות בחומרים מסוכנים…”

  חלק ב- ( סעיף א’)- ” אחראי רעלים”, שמונה כאמור בפסקה ד’ לעיל, “יכיר היטב את תכונותיהם המסוכנות של הרעלים ואת אופן הטיפול בהם, הן שימוש שוטף והן באירוע חריג”.

  שאלות ותשובות

  מה הם חומרים מסוכנים?

  חומר מסוכן הוא חומר המופיע בספר הכתום, ספר שנכתב ע”י וועדת אום ובו כל יצרן של חומר חייב לדווח על הרכב החומר המסוכן ושמו המסחרי.

  כמה סוגים של חומרים מסוכנים יש?

  בעולם כולו קיימים עשרות אלפים של חומרים מסוכנים, ובעצם ניתן לומר שישנם אין סוף חומרים מסוכנים, היות וניתן לחבר משפחות לחומרים חדשים בתתי תרכובות עד אין סוף. הכמות המספרית המדויקת נמצאת בספר הכתום.

  מה הם 9 הסוגים של חומרים מסוכנים?

  בעולם מסווגים את כל החומרים המסוכנים ל-9 קבוצות סיכון. כל קבוצה מגדירה חומרים בעלי אותה משפחה. למשל קבוצה מספר אחת מגדירה את קבוצת חומרי הנפץ המיוצרים בעולם תחת משפחה אחת. קבוצה מספר שלוש מגדירה את הנוזלים הדליקים המיוצרים בעולם כשלקבוצה זו כמו אחרות ישנם תתי קבוצות המגדירות משפחות בנות של קבוצת הנוזלים הדליקים.

  דוגמאות לחומרים מסוכנים?

  אצטון, מדללי צבעים, אמוניה, מסירי צבע למיניהם, אתאנול, מתאנול, דיכלורומתאן, טריכלורומתאן, מימן גופרתי(H2S), צבעי תעשייה, דבקים לתעשייה, חומרי ערבוב ופלמור של דבקים, חומרי איטום סיליקוניים, בריליום, עופרת, בדיל להלחמות, חומרי איטום לתעשיית הפח והצבע למכוניות וכלי תחבורה שונים, מגנזיום, טיטניום, אלומיניום, ועוד רבים אחרים.

  האם אני צריך אישור בטיחות לחומרים מסוכנים?

  בכדי לעסוק בייבוא, שיווק ייצור ומכירה, אתה חייב לקבל אישור שהוא היתר רעלים, מהמשרד להגנת הסביבה. אם אתה מקבל למפעל שבו אתה עובד חומרים מסוכנים ועוסק בהם, אתה חייב למנות אדם אחראי לניהול כל נושא החומרים המסוכנים במספר היבטים: קליטה, אחסון, טיפול, תיעוד לשימוש ודיווח כמויות המותרות להחזקה על פי חוק.

  מה עלול לגרום חשיפה לחומרים מסוכנים?

  פיזור של כל חומר, בצורת אדים או חלקיקים מיקרוניים, עלול לגרום לעובדים להיות חשופים לפגיעה מאותם חומרים, התלות היא בריכוזיות החומר ובמיקום בו מתפזר החומר, פתוח או סגור.

  כיצד ניתן לשלוט בחומרים מסוכנים במקור?

  ניתן לאחסן חומרים מסוכנים בארונות חומרים המיועדים לאחסונם. בארון הם בטוחים משפך, דליפה או נזק סביבתי ונזק לאדם.

  איך חומרים מסוכנים יכולים להיכנס לגוף?

  חומרים מסוכנים יכולים לחדור לגוף באמצעות, דרכי הנשימה או בבליעה או באמצעות מגע בעור או דרך מגע בעיניים.

  כיצד ניתן לסלק חומרים מסוכנים?

  ע”י פינוי נכון באמצעות חברות המיועדות לפינוי חומרים מסוכנים למקומות מאושרים על ידי המשרד להגנת הסביבה. אסור לשפוך חומרים מסוכנים לביוב או לאסלה, או לכיור כל שהוא במפעל, דבר זה עלול לגרום לנזק חמור לסביבה ולאדם.

  איך להתמודד עם דליפות של חומרים מסוכנים?

  קיימות מאצרות (שוחות או אזורים אטומים בעל דפנות) לאחסון חומרים אשר יכולים להישפך. כל שפך ינוקז לתוך המאצרות.

  כיצד לטפל בחומרים מסוכנים?

  בכל ארגון קיים אדם שהוא מוגדר אחראי רעלים.

  כיצד לזהות חומרים מסוכנים?

  על פי תווית החומר והסימון המופיע בדרך כלל בצורת מעויין עם קבוצה אליה משתייך החומר.

  כיצד לאחסן חומרים מסוכנים?

  יש להקפיד תמיד לאחסן חומר מסוכן באריזתו המקורית, חל איסור מוחלט על אחסון בבקבוקי שתיה ומכלים שאינם מיועדים לחומרים מסוכנים.

  כיצד חומרים מסוכנים משפיעים על הסביבה?

  עלולים לגרום לנזק סביבתי כגון הרעלת מי השתייה והדגה במי הים.

  אמצעי זהירות בעת טיפול בחומרים מסוכנים:

  חובה להשתמש במשקפי מגן, כפפות ניטריל, או אחרות המתאימות לסוג החומר, סינר גומי, ונעלי בטיחות להגנת הרגליים בפני חומרים

  אילו חומרים מסוכנים ניתן למצוא באתר בנייה?

  באתרי בניה ישנם לרוב עבודות עם ציבעי יסוד, מדללים שונים וחומרי הדבקה שחלקם אף מוגדרים כמסוכנים.

  מהי חשיפה חריפה לחומרים מסוכנים?

  חשיפה חריפה מוגדרת כחשיפה אקוטית, בה נפגע עובד משאיפה של מנת אדים גזים של חומר גדולה בפרק זמן קצר.

  מה המקצוענים צריכים לדעת על חשיפה לחומרים מסוכנים?

  יש אפשרות לעבור בדיקות סביבתיות להימצאותם של ריכוזי חומרים שמוגדרים ברמות החשיפה אליהם כמסוכנים לבריאות העובד. ניתוח ממצאי הבדיקות יכול לתת הבנה על מידת החשיפה אם ישנה ועל אפשרויות הטיפול על מנת להקטין את הסיכוי לחשיפה ופגיעה.

  הקורס הבא יתקיים בתאריך:  24.08  | 17.08 | 10.08

  מעוניינים בהכשרה מקצועית? השאירו פרטים ונצא לדרך


   מידע נוסף בנושא

   קורס אחראי רעלים בצפון

   קורס אחראי רעלים מספק הכשרה מקצועית לעובדים אשר עתידים לשמש בתפקיד "אחראי רעלים" בארגון. יש לציין כי כל בעל עסק אשר מבקש את קבלת היתר להובלה או אחסון רעלים, הינו מחויב על פי דרישות המשרד להגנת הסביבה, בהכשרה ומינוי של אחראי רעלים. הכשרה מקצועית וחשובה זו ניתן יהיה לקבל במסגרת שירותיה של חברת פז בטיחות. החברה מעמידה לרשותכם את צוות אנשי המקצוע המובילים בתחום הבטיחות אשר מחזיקים בידע נרחב בתחום ומעבירים את ההדרכות וההכשרות המקצועיות בתחום הרלוונטי לארגונכם.

   הכשרה מקצועית למקסימום מוכנות

   הכשרתו של אחראי רעלים בצורה המקצועית ביותר אפשרית בעת פניה לשירותיה של חברת פז בטיחות. חברתנו מתאימה את תוכן ומהלך הקורס לדרישות ותקנות המשרד להגנת הסביבה. בכך ניתן יהיה להבטיח את השמירה על רמת בטיחות גבוהה במיוחד במצבים בהם ארגונכם עוסק באחסון ו/או שינוע של חומרים מסוכנים. לרשותכם עומד צוות מקצועי ומיומן בתחום אשר יספק את ההכשרה וההדרכות הנחוצות להענקת הכלים היעילים ביותר להמשך פעילותו התקינה של הארגון בכל עת. למידע נוסף, השאירו פרטים באתר או חייגו 04-8666499.

   מה כולל קורס אחראי רעלים?

   על חשיבותו של קורס אחראי רעלים אין עוררין. קורס חשוב זה בעל משמעות רבה להכשרתו של האדם אשר יהיה אחראי על וידויו של טיפול מקצועי וראוי בכל הנוגע לבטיחות בחומרים מסוכנים. קורס זה כולל התייחסות לנושאים הבאים:

   • חוקים ותקנות בנושא
   • כימיה
   • יסודות תורת הרעלים
   • זיהוי והערכת סיכונים
   • היבטים משפטיים
   • היכרות עם מערך מפעלי לטיפול במצבי חירום
   • ציוד מגן ובטיחות
   • ועוד…

   יש לציין כי קיים גם קורס אחראי רעלים מורחב, בו תהיה התייחסות לנושאים נוספים. ביניהם גם היכרות עם תיק מפעל, סקר סיכונים, תיק תרגיל ותיק תכנון מוקדם. קורסים והדרכות מקצועיות בנושא יכללו הן לימודים עיוניים והן תרגול מעשי. בכך יכשירו את אנשי המקצוע שלכם בכל הכלים והמיומנויות הנחוצות לשמירה על רמת הבטיחות הגבוהה ביותר במקום העבודה.

    

   קורס אחראי רעלים: להעריך את המצב ולהתמודד אתו

   ענפי התעשייה השונים בארץ מציבים אותה בקדמת הבמה. וזאת, לאור הפיתוחים הטכנולוגיים המשמעותיים במסגרת תחומי עיסוק אלו. כלומר, בין אם מדובר בענף הרפואה, ההנדסה, החקלאות או שמא מדובר בענף אחר – אין ספק שהם מביאים לנו גאווה רבה. עם זאת, במסגרת העבודה במפעל או בחברה, עובדים רבים נאלצים להשתמש, לאחסן או לייצר חומרים מסוכנים; חומרים אשר עבורם יש צורך בקבלת היתר רעלים מהמשרד להגנת הסביבה.

   בהתאם, אם גם במפעל שלכם נוהגים לטפל בחומרים מסוכנים או רעילים, מומלץ למנות אחראי אשר יפקח על ההתנהלות כראוי. במקביל, נדגיש כי על מומחה זה להחזיק את ההכשרה הרלוונטית; הכשרה כוללת בין היתר השתתפות בקורס אחראי רעלים.

   במסגרת קורס זה, המשתתפים ירכשו כלים בתחומי ידע שונים: אחסון מדויק ומקצועי של החומרים המסוכנים, הובלה ושינוע של חומרים מסוכנים, יסודות בכימיה וטוקסיקולוגיה, איתור סיכונים והערכתם לצד נושאים רבים וחשובים.

   השתתפות במסגרת קורס אחראי רעלים תכשיר אתכם לעבודה עם חומרים מסוכנים, פסולת וכן הלאה. כל זאת, בהתאם להנחיות השונות של המשרד להגנת הסביבה. עובדים בענף הרוקחות או המזון? בין אם מדובר בענף תעשייה כזה או אחר, עלינו לפעול בהתאם לנהלים המחמירים ביותר. כל זאת ועוד, מתוך מטרה לשמור על סביבת עבודה נקייה ואיכותית – ובמיוחד לשמור על העולם בו אנו חיים ברמה הגבוהה ביותר. מעוניינים גם אתם להתמחות בעיסוק זה ולעבוד בתור אחראי רעלים? כל שעליכם לעשות הוא ליצור קשר עם מכללת פז בטיחות. מכללה זו מעבירה מגוון רחב של הכשרות והדרכות בתחום הבטיחות בחשמל, באש וכן הלאה.

   קורס אחראי רעלים – לקבל הכשרה מקיפה

   החל מגהות תעסוקתית, ניהול היתר הרעלים, מבואות לחומרים מסוכנים ועד מענה מדויק למצבי חירום – השתתפות בהדרכת אחראי רעלים תסייע באופן משמעותי, בכך אין כל ספק. מעוניינים גם אתם להשתתף בקורס זה? צרו קשר עוד היום עם פז בטיחות – ותקבלו את המענה המקצועי, המתקדם והאיכותי ביותר.

   קורס אחראי רעלים בכפוף לחוק

   קורסים בנושאי בטיחות חייבים להיות מתוכננים ומאורגנים בצורה קפדנית ומושכלת. על מנת להציע לנוגעים בדבר קורס אחראי רעלים, נדרשת היכרות עמוקה עם הנושא הזה ויכולת לפעול ככתוב בחוק. לפני למעלה מעשרים וחמש שנים נוסח החוק העדכני העוסק בכך (חוק חומרים מסוכנים, 1993). הגוף המוסמך לכך הינו המשרד להגנת הסביבה, המוסמך להעניק היתר ורישיון, רק ליחידים או לארגונים שעומדים בכללים הנדרשים.

   מבחינה מעשית קורס אחראי רעלים נדרש למי שעוסק במהלך עבודתו בטיפול בחומרים מסוכנים ברעילותם. הדבר יכול לכלול יבואנים, יצואנים, משווקים, מפעלים. עסק מהסוג הזה חייב להעסיק אחראי רעלים שעבר את ההסמכה והקורס וקיבל תעודה המעידה על כך. הקורס מקנה דגשים שונים, בנושא הטיפול ברעלים ואחסנתם. במהלך הקורס לומדים המשתתפים כיצד להעריך סיכונים, איך לתפעל מערך מפעלי להתמודדות עם מצבים מסוכנים, מה אומר החוק וכן נושאים בכימיה ובתורת הרעלים. עוד תכנים שמקבלים המשתתפים בקורסים מסוג זה, למשל כללים בעזרה ראשונה הנדרשת עקב חשיפה לרעלים, עקרונות בכיבוי אש, ציוד ושיטות, איך להתמגן בזמן טיפולים ברעלים ועוד.

   קורס הכשרת אחראי רעלים

   אפילו חומרי ניקוי ותרופות יכולים להיחשב לרעלים. אולם, במפעלים תעשייתיים ובמקומות עבודה שונים עשויים להימצא רעלים בכמות גבוהה מאוד. מדובר בחומרים שעלולים להימצא במצבי צבירה שונים ואשר עשויים לגרום לפגיעה, למצבים רפואיים קשים, מחלות ואפילו מוות. מטבע הדברים, נדרשים אנשים מיומנים שהחוק מתיר להם להשגיח ולאחסן ולהוביל כראוי את החומרים הרעילים, שעשויים לגרום גם לפגיעה סביבתית קשה ביותר. כתוצאה מכך, נדרשים מפעלים וארגונים להעסיק עובד שמתוקף תפקידו עבר קורס אחראי רעלים. קורס מהסוג הזה זמין לכם במכללת פז בטיחות שחרטה על דגלה את קידום הבטיחות בישראל, בהתאם לתקנים המחמירים והנהלים העדכניים ביותר.

   קורס רגיל או מורחב, לפי הצורך

   את המפעלים שבהם ניתן למצוא רעלים נהוג לסווג לרמות שונות (על פי דרגת הסיכון). בשל מורכבות הנושא, ניתן למצוא קורסים ברמה רגילה (אורכם כיומיים) וקורסים מורחבים (אורכם כשישה ימים). לרשותכם במכללת פז בטיחות, קורסים לאחראי רעלים, העומדים בדרישות, בהדרכת אנשי מקצוע מנוסים ובכירים.

   קורסים והדרכות שלנו

   חברת פרסום דיגיטלי חברת פרסום דיגיטלי
   דילוג לתוכן