רישוי עסקים

רישיון העסק נועד להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק.

להקמת עסק יש משמעויות כלכליות כבדות.

עוד בטרם בוצעה התקשרות חוזית (שכירות, זכיינות, רכש וכד')-מומלץ לבדוק במחלקת רישוי עסקים של הרשות המקומית האם העסק טעון רישוי, עומד בדרישות תקנות התכנון והבנייה,

מי חייב ברישיון עסק ? ומהם התנאים לקבלת רישיון ?

ומה הן ההנחיות לאופן הגשת הבקשה לרישיון העסק ?

משרד הפנים פרסם צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) בו עשר קבוצות עיקריות כשלכל קבוצה רשימת פרטים שנקבעו כטעוני רישוי:

קבוצה 1 – בריאות, רוקחות וקוסמטיקה
קבוצה 2 – דלק ואנרגיה
קבוצה 3 – חקלאות ובעלי חיים
קבוצה 4 – מזון
קבוצה 5 – מים ופסולת
קבוצה 6 – מסחר ושונות
קבוצה 7- עינוג ציבורי, נופש וספורט
קבוצה 8- רכב ותחבורה
קבוצה 9- שירותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת
קבוצה 10- תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים

רישוי לעסקים
רישוי לעסקים

בעלי עסקים טעוני רישוי חייבים לקבל אישור לקיום העסק מהגורמים (הרלוונטיים לסוג העסק):

 • רשות הרישוי – בכל רשות מקומית קיימת "רשות רישוי" שבסמכותה להוציא רישיון לעסק.
 • מחלקות הרשות המקומית – מחלקות הנדסה, ועדת מקומית לתכנון ובנייה, איכות הסביבה, פיקוח, מים, ביוב ותברואה.
 • גורמים רשמיים נוספים (בהתאם לסוג העסק) – הרשות הארצית לכבאות והצלה, משטרת ישראל, משרד הבריאות, משרד העבודה, המשרד לאיכות הסביבה ועוד.

רשות הרישוי ו/או גורם מאשר אחר רשאים להתנות את רישיון העסק (ז מני ו/או אישור) בתנאים הבאים:

 1. תנאי מוקדם שיש לקיימו לפני שינתן רישיון או היתר זמני.
 2. תנאים ברישיון העסק שיש לקיימם בעת הפעלת העסק.
 3. תנאים נוספים שהוסיפו לרישיון העסק או להיתר הזמני.

גורמי הרישוי רשאים לעדכן תנאים ברישיון העסק בכל עת בהתאם לצורך לכך.

יש לציין, קביעת התנאים היא חלק מתהליך הרישוי ומהווה, מפעם לפעם, עילה לערעור מצד מבקש הרישיון עקב ההשלכות הכלכליות הכרוכות בביצוע התנאים.

סוגי רישיונות הקיימים וניתנים לבית העסק הם:

 1. רישיון לצמיתות – בתוקף כל עוד לא ביטלה אותו רשות הרישוי.
 2. רישיון תקופתי – ניתן לתקופה מוגדרת (בהתאם לצו רישוי עסקים) שלאחריה יתקיים הליך חידוש רישיון.
 3. היתר זמני – היתר לעסוק בעסק לתקופה של עד שנה אחת.
 4. רישיון זמני – ניתן לעסק שהוא זמני מטבעו (אירוע המוני, קרקס, הופעות וכד').

אלו השלבים הנדרשים בהליך הוצאת רישיון לעסק:

 1. מידע מוקדם והכנת מסמכי בקשה:
  1. התקשרות חוזית מהווה התחייבות והשקעת כספים רבים, לכן מומלץ לקבל מידע מוקדם ומסמכי בקשה.
  2. במידע המוקדם ניתן לקבל את הגדרת סוג העסק על פי צו רישוי עסקים, הנחיות רישוי על פי סוג העסק ומיקומו, חוקים ותקנות רלוונטיים, הצורך בהיתר בנייה או "שימוש חורג", הנחיות להגשת הבקשה.
  3. ניתן להגיש בקשה לחוות דעת מקדמית (כרוך בתשלום אגרה ובהגשת טפסים ותוכניות על פי החוק) על מנת לבחון היטב את היתכנות קיום העסק.
 2. הגשת הבקשה:
  1. הבקשה תכלול מסמכים שפורטו בחוק, כגון: תוכניות הנדסיות של העסק, מפה מצבית, אישור תשלום אגרה.
  2. קיימות אגרות נוספות על פי סוג העסק ושעות פעילותו, כגון: אגרת "היתר לילה", אגרת הצבת שולחנות וכסאות על המדרכה ליד העסק, אגרת שילוט וכד'.
  3. כדאי לדעת, רשות הרישוי רשאית לסרב (ולנמק בכתב את הסיבות לדחייה) בקשה אם לא הוגשו כל המסמכים הנדרשים.
  4. במידה והכל תקין, הרשות תנפיק אישור לכך שהבקשה אושרה.
 3. העברת הבקשה לאישור גורמים מאשרים:
  1. הבקשה מועברת לכל הגורמים הרלוונטיים לסוג העסק לשם בדיקת התאמת העסק לחוקים ולתקנות השונות, כגון: תקנות התכנון והבנייה, הרשות הארצית לכבאות, משטרת ישראל, משרד הבריאות ועוד.
  2. כל גורם יבחן את הבקשה רק בתחומו שלו ויאשר או ידחה וינמק בכתב את הסיבות לדחייה.
  3. כמו כן, החוק מאפשר לכל גורם מאשר להיכנס למקום העסק על מנת לבדוק אם מולאו הוראות החוק ועל בעל העסק להתיר כניסה זו ללא דיחוי.
רישוי לעסקים
רישוי לעסקים

לאחר קבלת כלל האישורים/דחיות מהגורמים תינתן תשובה מהרשות המקומית לגבי רישיון העסק:

 1. תשובה חיובית – מזל טוב, עליכם למלא הצהרה לפיה לא נעשו שינויים בעסק (על פי הבקשה שהוגשה) ולערוך גמר תשלום (אגרות במידה ולא שולמו).
 2. תשובה שלילית – הרשות תוציא מכתב מנומק על סירוב למתן הרישיון.
 3. מתן תנאים מוקדמים – לא יינתן רישיון עסק טרם ביצוע תנאים אלו.

** ניהול עסק (טעון רישוי) ללא רישיון עסק מהווה עבירה פלילית.

בעל עסק המפעיל עסק ללא רישיון צפוי לסגירה מנהלית ובעליו עלול להיתבע לדין, לקבל קנסות ואף עלול להיתבע בדין לעונשי מאסר.

יש להתעדכן ברשומות מעת לעת.

אם קיים מידע סותר בין הנכתב במאמר זה ולמה שדורש החוק – דעו כי נוסח החוק העדכני הוא הקובע.

דילוג לתוכן